SecureCRT

SSH client và Telnet client
securecrt

0 đánh giá, trung bình: 0.00 / 50 đánh giá, trung bình: 0.00 / 50 đánh giá, trung bình: 0.00 / 50 đánh giá, trung bình: 0.00 / 50 đánh giá, trung bình: 0.00 / 5

VanDyke

8.7.2

Có thể kích hoạt giấy phép

287

Kích hoạt giấy phép

Sau khi cài đặt xong, mở thư mục “Crack”, thực thi file xf-vdkkg.exe với quyền administrator (Run as administrator). Product chọn SecureCRT, chọn P.

Tìm đến thư mục cài đặt SecureCRT, đường dẫn là “C:\Program Files\VanDyke Software\Clients”, chọn OK.

Khi có thông báo “The patching process has been completed successfully!” nghĩa là đã patch thành công. Chọn OK

Khởi động SecureCRT, chọn Enter License Data

Chọn Next

Chọn Enter License Manually

Đến đây sẽ map thông tin từ X-Force sang License Wizard để kích hoạt giấy phép.

Kích hoạt thành công sẽ có thông tin bản quyền. Chọn Finish để hoàn tất.

Hiển thị thêm nội dung

Phiên bản cũ hơn của SecureCRT

Tương tự với SecureCRT

Bình luận

*